Osnovni korisnički račun na sustavu mozaWeb je besplatan (mozaWeb FREE) i služi korisnicima za pristup osnovnim funkcijama sustava, ponajprije kupovini i korištenju aplikacija i udžbenika.

Dodatne funkcionalnosti poput interaktivne nastave u učionici i pristup cijeloj kolekciji digitalnih sadržaja na platformi mozaBook zahtjeva PREMIUM korisnički račun u obliku pretplate. Svaki korisnik preko sustava mozaWeb može kupiti pretplatu na trajanje od 12 mjeseci do 10 godina. Isto mogu napraviti i školske institucije za svoje učenike, ako procjene da im ta funkcionalnost treba.

Više informacija o modelima i cijenama za pojedine vrste korisnika možete pronaći ovdje.