Štefica Barlek-Mohenski, Lidija Perić

GEOGRAFIJA 2 - udžbenik

Udžbenik je napisan prema važećem Nastavnom planu i programu. Obrađuje osnove geografije Hrvatske (Prostor i položaj Republike Hrvatske, Prirodno-geografska obilježja Republike Hrvatske, Stanovništvo Republike Hrvatske, Naselja Hrvatske, Gospodarstvo Republike Hrvatske). Obrada nastavnoga gradiva obogaćena je obiljem crteža, karata i fotografija. Na kraju udžbenika nalaze se pojmovnik i literatura. U udžbeniku je nekoliko nastavnih jedinica koje služe kao izborne teme.