Martina Lončar, Aleksandra Tonković, Luka Pongračić

Pedagoška prevencija nasilja kod hiperaktivne djece

Ova je knjiga pokušaj da se, na osnovi pedagoško-didaktičkih i metodičkih saznanja, osvijetle čimbenici koji dovode do agresivnog i nasilnog ponašanja kod učenika te provođenjem radionica praktično djeluje na suzbijanje takvog ponašanja kao i na samu prevenciju nasilja i agresivnosti u školama. Roditelji i stručnjaci koji rade s djecom u ovoj će knjizi naći teorijska i praktična znanja o prevenciji agresivnosti i nasilja kod djece, s posebnim osvrtom na djecu s poremećajem/deficitom pažnje (ADHD-om) i sličnim poteškoćama.