Razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava

MORFOLOGIJA BILJAKA - Toni Nikolić

Morfologija biljaka nezaobilazna je sastavnica populacijske biologije, ekologije, evolucije, filogenije, filogeografije, fiziologije i drugih bioloških i biotehnoloških disciplina. U kontekstu ove knjige morfologija je shvaćena u širem smislu riječi pa sadrži i elemente anatomije, histologije, embiologije, ekologije te u određenoj mjeri i drugih bioloških disciplina.

Knjigu možete naručiti ovdje.

Morfologija kao klasična botanička disciplina posljednjih godina prolazi vrlo burno razdoblje koje donosi napredak u tehnologiji prikupljanja i obrade podatka, a u ovom udžbeniku prikazane su najnovije znanstvene spoznaje. Pri tome je morfologija biljaka shvaćena u širem smislu, kao multidisciplinarno područje koje koristi spoznaje brojnih grana biologije (embriologije, fitokemije, ekologije, histologije i dr.), što čitatelju omogućuje razumijevanje uloge, načina funkcioniranja i postanka pojedinih biljnih organa i organizama u cjelini.
Udžbenik je napisan temeljito, s kvalitetnim uvodnim dijelom u kojem su objašnjeni osnovni pojmovi i povijest morfologije bilja. Zatim su prikazane osnovne postavke važne za razumijevanje morfologije biljnih organa – izmjena generacija, osnovna organizacija i osnove anatomije. U središnjem dijelu udžbenika detaljno je opisana morfologija pojedinih vegetativnih i reproduktivnih organa, pri čemu je objašnjen i način postanka pojedinih oblika te pretvorbe i prilagodbe pojedinih organa na različite okolišne uvjete. Sve je iznimno dobro potkrijepljeno brojim fotografijama, crtežima, grafikonima, shemama i tablicama. Između ostaloga, značajna je pozornost posvećena problematici važnoj u primijenjenim botaničkim disciplinama kao što su poljoprivreda, šumarstvo, farmacija, hortikultura i sl.

Posebna su vrijednost knjige i okviri sa zanimljivim informacijama za one koji žele usavršiti znanje u pojedinim područjima. Mnogobrojni slikovni prilozi, a osobito crteži i sheme pojedinih dijelova biljaka, omogućuju lakše razumijevanje i usvajanje prikazanoga sadržaja. Popratna je literatura suvremena i relevantna za područje koje obrađuje, a osim toga upućuje korisnika na najvažnije izvore za produbljivanje znanja.

Uza sve navedeno treba istaknuti kako je botanička literatura na hrvatskom jeziku još uvijek oskudna, a osobito je vidljiv nedostatak ovakvog sveobuhvatnog udžbenika koji donosi standardizaciju hrvatske terminologije, temeljne za sve botaničke discipline. Naime, u našoj botaničkoj terminologiji mnogobrojni su sinonimi latinskog, grčkog, njemačkog i drugog podrijetla, a također se brojni termini više ili manje preklapaju ili su pak nejasno definirani. U ovom se udžbeniku predlaže jednoznačno hrvatsko nazivlje za pojedine biljne organe, dijelove organa i različite procese, stoga će on svojom originalnošću i aktualnošću znatno doprinijeti usvajanju nacionalnog jezičnog standarda, idući u prilog općoj kulturi, a isto će tako unaprijediti sveučilišnu nastavu botanike te će ubrzati napredak različitih znanstvenih i stručnih disciplina oslonjenih na morfologiju biljaka.


Objavljeno: 09.02.2017

Objavljeno pod: Noviteti