Dubravka Težak, Sanja Polak

CARSTVO RIJEČI - radna bilježnica

Radna bilježnica namijenjena je jezičnim sadržajima. Zadatci koji navode učenike na primjenu znanja, razmišljanje i logičko zaključivanje. Naučene sadržaje učenici će provježbati, utvrditi i automatizirati rješavajući raznolike zadatke u radnoj bilježnici.